bn1

Chào mừng bạn đến với Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm.
Tài liệu bồi dưỡng đoàn.
Ngày đăng 30/12/2010

BÀI 1: MỘT SỐ VẤN DỀ VỀ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

1.     Giới thiệu khái quát về ĐCSVN

Đảng CSVN do chủ tịch HỒ CHÍ MINH sáng lập và rèn luyện . Ngày 3-2 -1930 là ngày thành lập Đảng .Đây là một sự kiện lịch sử trọng đại của đất nước , của dân tộc ta dánh dấu bước ngoặc vĩ đại của cách mạng việt nam .

Đảng cộng sản là đội tiên phong của giai cấp công nhân VN , đại biểu trung thành của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc , luôn sẵn sàng phục nhân dân tất cả vì lợi ích của nhân dân vì cuộc sống tự do, ấm no  hạnh phúc của dân tộc

2.     Mục đích của Đảng là :

     Xây dựng một nước việt nam đoàn kết – độc lập giàu mạnh theo con đường XHCN và cuói cùng là thực hiện lý tưởng cộng sản chủ nghĩa

     Trước mắt đảng ta cùng toàn dân phấn đấu cho mục tiêu : “Dân giàu , nước mạnh, xã hôị công bằng, dân chủ văn minh”

3.     Đảng hoạt động dựa trên cơ sở nào ?

     Lấy chủ nghĩa Mác – Lenin và tư tưởng HCM làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động , tiếp thu tinh hoa của dân tộc và nhân loại , nắm quy luật khách quan và thực tiễn của đất nước để đề ra cương lĩnh chính trị , đường lối cách mạng đúng đắn và phù hợp với yêu cầu nguyện vọng vủa nhân dân .

     Đảng kết hợp chặt chẽ với chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc của giai cấp công nhân , ủng hộ sự đấu tranh vì hòa bình và độc lập dân tộc , dân chủ và tiến bộ xã hội của nhân dân trên thế giới

     Gắn bó mật thiết với nhân dân , tôn trọng quyền làm chủ và giám sát của nhân dân , đoàn kết và lãnh đạo nhân dân tiến hành sự nghiệp cách mạng .

     Đảng ta là một khối thống nhất ý chí và hành động , lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc thống nhất cơ bản , thực hiện lãnh đạo tập thể cá nhân phụ trách , tự phê bình và phê bình , thực hiện kỷ luật chặt chẽ và dân chủ trong sinh hoạt Đảng . Giữ vững đoàn kết , thống nhất trong Đảng trên cơ sở cương lĩnh chính trị và điều lệ Đảng

     Đảng CSVN được xây dựng vững mạnh về chính trị , tư tưởng và tổ chức , thường xuyên đổi mới , tự chỉnh đốn để hoàn thành nhiệm vụ lãnh đạo cách mạng VN và góp phần tích cực vào sự nghiệp cách mạng của nhân dân thế giới

4.     Qúa trình hoạt động của Đảng ta từ khi thành lập đến nay

     Từ khi thành lập đến nay hơn 70 năm ,Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta tiến hành đấu tranh cách mạng lâu dài , gian khổ và đã giàng được những thắng lợi vĩ đại, lãnh đạo nhân dân ta trường kỳ kháng chiến đánh tan hai kẻ thù lớn là thực dân Pháp và đế quốc Mỹ , giành thắng lợi trong cách mạng tháng 8 – 1945 , khai sinh ra nước VNDCCH. Chiến thắng Điện biên phủ 1954 chấn động địa cầu , làm bạn bè trên thế giới khâm phục , dưa miền bắc lên XHCN và thu được nhiều thành tựu rực rỡ về mọi mặt kinh tế và chính trị , văn hóa , xã hội …

     Trong công cuộc xây dựng- đổi mới phát triển đất nước tiến lên CNXH , đảng ta đã luôn nghiên cứu tìm tòi , xác định mục tiêu , xây dựng đường lối ., chính sách và bước đi phù hợp .

     Tuy là có một thời gian ( Sau khi miền nam giải phóng) Do chưa có nhiều kinh nghiệm nên Đảng ta đã mắc phải một số sai lầm là chủ quan, duy ý chí , nóng vội trong cải tạo XHCN , vi phạm quy luật khách quan . Duy trì quá lâu cơ chế quản lí kinh tế tập trung quan liêu bao cấp , có những chủ truơng chưa đúng về cải cách , giá cả , tiền tệ ,tiền lương. Công tác tổ chức cán bộ và kiểm tra Đảng cũng có nhiều hạn chế trong thời gian này .Nhưng Đảng ta đã kịp thời nhận ra và kiên quyết khắp phục , sửa chữa . Tại đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (1986), Đảng đã nghiêm khắc tự kiểm điểm , phê bình những sai lầm đó  và đề ra đường lối đổi mới lãnh đạo nhân dân trong sự nghiệp CNH- HĐH đất nước , khắp phục tình trạng khủng hoảng kinh tế xã hội , tiếp tục giữ vững ổn định chính trị , mở rrộng quan hệ quốc tế , cải cách hành chính tiên lương , chính sách … khảng định con đường chúng ta đi theo lựa chọn của đảng của Bác, của nhân dân là đúng đắn và phù hợp . Những thành tựu về mọi mặt trong thực tế đất nước ta mấy chục năm qua  cho đến hôm nay đã khảng định và chứng minh điều đó .

5.     Những bài học kinh nghiệm Đảng ta rút ra từ thực tiễn

     Từ thực tiễn thành công và những khuyết điểm , sai lầm Đảng ta đa rút ra những bài học kinh nghiệm là :

     Một : Nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và CNXH . Đây là vấn đề xuyên suốt cả quá trính cách mạng nước ta , vì độc lập dân tộc là điều kiện tiên quyết để thực hiện CNXH và CNXH là cơ sở vững chắc cho độc lập dân tộc

     Hai : Đảng ta xác định sự nghiệp cách mạng là của nhân dân , do nhân dân và vì nhân dân . Chính nhân dân là người làm nên thắng lợi lịch sử , toàn bộ hoạt động của đảng xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng của nhân dân.

     Ba : Không ngừng nâng cao khối đoàn kết toàn Đảng , toàn quân, toàn dân , đoàn kết quốc tế để tạo sức mạnh tổng hợp .

     Bốn : Kết hợp sức mạnh của dân tộc và sức mạnh của thời đại , sức mạnh trong nước và sức mạnh quốc tế

     Năm : Sự lãnh đạo đúng đắn của đảng ta là nhân tố quyết định hàng đầu cho thắng lợi của cách mạng VN vì Đảng không có lợi ích nào khác ngoài việc phụng sự cho Tổ Quốc , phụng sự nhân dân. Đảng ta nắm vững và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng HCM , không ngừng làm giàu trí tuệ và năng lực tổ chức của mình , tôn trọng quy luật khách quan để đề ra đường lối đúng đắn , đưa cách mạng việt nam tiến lên .

          Từ thực tiễn của quá trình lãnh đạo cách mạng và những kinh nghiệm trên đây chúng ta có thể khảng định : Đảng ta luôn  là nhân tố quyết định mọi thắng lợi  của cách mạng VN vững bước đi lên thực hiện mục tiêu dân giàu nước mạnh , xã hội công bằng dân chủ văn minh , bảo vệ vững chắc và xây dựng thành công CNXH trên đất nước VN thân yêu.

6.     Những quan điểm cơ bản của Đảng ta về công tác thanh niên .

     Đảng CSVN luôn đáng giá cao vai trò , vị trí của thanh niên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ  Tổ Quốc VN XHCN . Coi công tác thanh niên là vấn đề chiến lược và có ý nghĩa quan trọng đặc biệt . Là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng .

     Công tác TN là trách nhiệm của toàn Đảng toàn dân và toàn xã hội . Tiến hành công tác TN phải sử dụng sức mạnh tổng hợp đồng bộ của mọi thành viên trong hệ thống chính trị - xã hội .

     Nội dung cơ bản của công tác TN là giáo dục , rèn luyện TN thành lớp người có đủ phẩm chất , năng lực kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp cách mạng của Đảng vì mục tiêu “dân giàu,nước mạnh , xã hội công bằng dân chủ văn minh”. Do vậy công tác TN là tạo môi trường tốt nhất , thuận lợi nhất cho TN phấn đấu trưởng thành .

     Công tác TN là một khoa học thực sự . Do đó, phương pháp cơ bản trong công tac đoàn kết và tập hợp TN là lôi cuốn , thuyết phục và vận động . Chính vì thế mà cần có những bộ môn khoa học hỗ trợ như tâm lí , giáo dục , sư phạm ….

     Xây dựng Đoàn là một bộ phận nằm trong xây dựng Đảng , bởi vì xây dựng Đoàn chính là nguồn cung cấp cho Đảng nhưng đảng viên trẻ , cán bộ trẻ , góp phần cho Đảng ngày càng vững mạnh . Trác nhiệm của các cấp ủy Đảng  đối với xây dựng đoàn là vấn đề cần khảng định trong xây dựng Đảng

( Tài liệu tham khảo : Lịch sử DCSVN, Điều lệ Đảng , Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX )

 

BÀI 2: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

          1.Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị , xã hội của thanh niên VN do ĐCSVN và chủ tịch HCM sáng lập , lãnh đạo và rèn luyện

          2.Mục đích của Đoàn : là phấn đấu xây dựng nước việt nam độc lập dân chủ và giàu mạnh theo con đường XHCN và tư tưởng HCM  vì cuộc sống văn minh và hạnh phúc của tuổi trẻ và của nhân dân việt nam .

          3.Tính chất của Đoàn : Tính chất của Đoàn thể hiện trên hai mặt là tính tiên tiến và tính quần chúng

          4.Chức năng của Đoàn là :

     - Đoàn là đội dự bị tin cậy của Đảng CSVN, chức năng này biểu hiện ở việc Đoàn luôn xác định nhiệm vụ của minh là tích cực tham gia xây dựng Đảng và là người kế tục trung thành xuất sắc sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng của Bác Hồ .

     - Đoàn là trường học XHCN của thanh niên , Đoàn tạo môi trường đưa thanh niên vào các hoạt động giúp đỡ họ rèn luyện và phát triển nhân cách , năng lực của người lao động mới phù hợp với yêu cầu của xã hội hiện nay

     Đoàn là người đại diện chăm lo bảo vệ quyền lợi của tuổi trẻ , tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức của TN .

5. Vai trò của Đoàn :

     - Đoàn TN là thành viên trong hệ thống chính trị , hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật của nhà Nước . Trong hệ thống này Đảng là người lãnh đạo , Đoàn là một trong các tổ chức thành viên tạo nên quyền lực của nhân dân theo cơ chế “Đảng lãnh đạo nhân dân làm chủ và Nhà Nước quản lý”. Với vị trí này Đoàn sẽ phối hợp với các cơ quan nhà nước , các tổ chức xã hội , các tập thể lao động và gia đình chăm lo giáo dục , đào tạo và bảo vệ thanh thiếu niên ,tổ chức cho đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia vào việc quản lí nhà nước và xã hội

     -Đối với đội TNTPHCM , Đoàn giữ vài trò là người phụ trách trực tiếp và có trách nhiệm xây dựng tổ chức đội , Giúp đỡ tài chính , vật chất và lựa chọn cán bộ làm công tác thiếu niên , nhi đồng.

     - Đối với phong trào thanh niên và các tổ chức xã hội của thanh niên ( gồm : Hội liên hiệp thanh niên VN , Hội sinh viên VN, Hội học sinh PT…) Đoàn là hạt nhân chính trị , đóng vai trò nòng cốt trong các phong trào và các tổ chức thanh niên . Đoàn ủng hộ giúp đỡ các hội TN thực hiện mục đích, tôn chỉ theo điều lệ của các hội

          6. Nguyên tắc tổ chức đoàn :

     - Đoàn được xây dựng theo nguyên tắc tổ chức cơ bản là tập chung dân chủ . Thực hiện nguyên tắc này Đoàn luôn luôn dấu tranh với mọi biểu hiện của bệnh quan liêu, hành chính xa rời quần chúng , tiên tiến tự nguyện, dân chủ và tự quản

     Nguyên tắc tập trung dân chủ của Đoàn được thể hiện trên các mặt sau :

          + Cơ quan lãnh đạo các cấp của Đoàn đều do bầu cử lập ra và thực hiện nguyên tắc tập thể lãnh đạo , cá nhân phụ trách .

          + BCH các cấp báo cáo và chịu trách nhiệm về hoạt động của mình trứớc đại hội hoặc hội nghị đại biểu cùng cấp , với BCH Đoàn cấp trên và với cấp ủy Đảng cùng cấp .

          + Nghị quyết của Đoàn phải được chấp hành nghiêm chỉnh cấp dưới phục tùng cấp trên thiểu số phục tùng đa số , cá nhân phục tùng tổ chức .

     - Trước khi quyết định các công việc và biểu quyết nghị quyết của Đoàn , các thành viên đều được phát biểu ý kiến của mình

     - Trường hợp cán bộ , đoàn viên có ý kiến khác với nghị quyết thì được quyền bảo lưu, và báo cáo lên Đoàn  cấp trên cho đến đại hội đại biểu toàn quốc, song phải nghiêm chỉnh chấp hành nghị quyết hiện hành   

     7. Quyền hạn và nhiệm vụ của đoàn viên là :

     a. Đoàn viên có quyền :

          - Được yêu cầu Đoàn giúp đỡ , tạo diều kiện nâng cao trình độ chính trị , văn hóa , nghề nghiêp, thực hiện sáng kiến và cung cấp thông tin.

          - Đoàn viên yêu cầu Đoàn đại diện và bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình trước pháp luật và công luận

          - Được ứng cử và đề cử , bầu cơ quan lãnh đạo các cấp của Đoàn

          - Được thảo luận chất vấn , phê bình , biểu quyết , dề nghị và bảo lưu ý kiến của mình về các công việc của Đoàn.

     b. Đoàn viên có nhiệm vụ :

          - Chấp hành điều lệ Đoàn,thực hiện các nghị quyết của Đoàn , chăm lo xây dựng tổ chức Đoàn . Tuyên truyền mở rộng ảnh hưởng của Đoàn trong thanh niên , xã hội . Tích cực tham gia xây dựng , bảo vệ Đảng và chính quyền, tham gia các hoạt động học tập, lao động, công tác xã hội và bảo vệ tổ quốc , lôi cuốn thanh niên thực hiện đường lối chủ trương của Đảng , chính quyền, pháp luật của nhà nước .

          - Liên hệ mật thiết với thanh niên , tham gia bảo vệ chăm sóc và giáo dục TNNĐ. Tích cực xây dựng hội liên hiệp TNVN và đội TNTPHCM, giúp đỡ TN và đội viên trở thành đoàn viên

( Tham khảo các tài liệu: Điều lệ Đoàn , Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn )

 

BÀI 3: PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH ĐOÀN VIÊN TNCS HỒ CHÍ MINH

1.     Tại sao phải phấn đấu dể trở thành đoàn viên TNCS HCM

          - Mỗi người chúng ta , nhất là thời trẻ tuổi, ai cũng muốn có một tổ chức, có được một môi truờng phù hợp để được cống hiến và trưởng thành , Đoàn TNCS HCM chính là tổ chức và môi trường thuận lợi để tuổi trẻ chúng ta cống hiến và trưởng thành nhanh chóng , bởi vì:

          +  Vào Đoàn bạn sẽ được sống trong một môi trường văn hóa trong đó mọi người sẽ có điều kiện sinh hoạt , tươi trẻ , hồn nhiên, sáng tạo, và tiếp thu những giá trị tinh thần phong phú , phát huy và giữ gìn truyền thống dân tộc , tiếp cận nền văn minh hiện đại với những giá trị nhân văn cao quý .

          + Vào Đoàn bạn sẽ được sôngd trong một môi truờng tiên tiến, trong đó bạn sẽ tìm được sự chỉ dẫn,tạo điều kiện để bạn thực hiện ước mơ , hoài bão chính đáng của mình .Đó là môi trường giúp ban học tập , rèn luyện tìm kiếm việc làm. Góp sức xây dựng đất nước giàu mạnh , gia đình hạnh phúc .

          + Vào Đoàn bạn sẽ được sống trong một môi trường đoàn kết thân ái trong đó mỗi người được chia sẻ tâm tư tình cảm , nguyện vọng, giúp nhau giải quyết vướng mắc trong cuộc sống hàng ngày.

          + Vào Đoàn bạn sẽ thấy mình lớn lên, bạn sẽ là người bạn tốt của mọi thành viên, được các em thiếu nhi yêu mến , được tập huấn , chỉ dẫn học hỏi các tiến bộ khoa kọc kĩ thuật , kinh nghiêm sản xuất, làm giàu cho bản thân,phát triển kinh tế gia đình.

2.     Phấn đấu như thế nào để thành đoàn viên?

     - Trước hết là phấn đấu để trở thành một người công dân tốt ., sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật tích cực học tập , lao động và bảo vệ tổ quốc , tham gia các hoạt động xã hội

     - Nghiên cứu kỹ điều lệ Đoàn . Nếu thừa nhận Điều lệ Đoàn , tự nguyện hoạt động trong tổ chức cơ sở Đoàn bạn sẽ được tôn vinh danh hiệu “ Đoàn viên TNCS HCM”

     Cụ thể tổ chức Đoàn mong muốn ở bạn mấy điều :

          + Tích cực học tập rèn luyện để nâng cao trình độ về mọi mặt , Để có đủ khả năng cống hiến và trưởng thành .

          + Tích cực trong lao động sản xuất để làm giàu chính đáng cho bản thân, gia đình , xã hôi.

          + Trung thành với tổ quốc , sẵn sàng làm , và làm tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc .

          + Tích cực tham gia các hoạt động xã hội , trước hết là tích cực tham gia các hoạt động do Đoàn tổ chức , phấn đấu để trở thành người thanh niên gương mẫu về mọi mặt và làm nòng cốt trong các phong trà hành động của TTN

3.     Những nhiệm vụ cơ bản của Đoàn TNCS HCM    

- Làm tốt công tác tuyên truyền , vận động ĐVTN và nhân dân sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật , trau dồi bản lĩnh chính trị vững vàng ,kiên định theo đảng , quyết tâm chống lại mọi âm mưu , thủ đoạn cám dỗ của các thế lực thù địch

- Đảy mạnh các phong trào hành động cách mạng , phát huy các sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong tuổi trẻ đồng thời trang bị cho thanh niên các tiến bộ KHKT áp dụng vào sản xuất để làm giàu chính đáng cho bản thân , gia đình và xã hội .

- Tiếp tục thực hiện tốt hai phong trào “ thanh niên lập nghiệp “ và “ tuổi trẻ giữ nước “, phát huy sức mạnh tập thể , tính xung kích tình nguyện để mang lại nhiều kết quả qua phong trào “ thanh niên tình nguyện “

- Củng cố và nâng cao chất lượng tổ chức đoàn, chất lượng đoàn viên

- Làm tốt công tác đoàn kết , tập hợp thanh niên giáo dục truỳền thống dân tộc tuổi trẻ , phát huy được sức mạnh của tuổi trẻ tham gia bảo vệ , giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc , lòng yêu quê hương dất nước và tinh thần đại đoàn kết như Bác Hồ đã dạy

- Tạo môi trường tốt và thuận lợi , dìu dắt và định hướng tuổi trẻ rèn luyện cống hiến và trưởng thành , “ phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng cộng sản VN

( Tài liệu tham khảo : Tài liệu bồi dưỡng đối tượng Đoàn do trung ưng Đoàn phát hành , sổ tay công tác thanh niên do Tỉnh đoàn Gia Lai phát hành , Điều lệ Đoàn)

 
Các tin khác:
•  Hội thi \"kể chuyện về Bác Hồ kính yêu\" năm 2010. (14/11/2010)
•  Năm mươi ngàn đồng của thầy tôi (20/03/2010)
  THÔNG BÁO
 

* KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2014-2015 GIÁO DỤC THPT (23/06/2014)

* Kế hoạch thời gian năm học 2013-2014 của Sở GD-ĐT GiaLai (19/09/2013)

* Thông báo v/v nộp hồ sơ vào lớp 10 năm học 2013-2014 (19/09/2013)

* Thi nghe THPT 2013 (19/09/2013)

 
f2a   f2b
Ads
Ads
August, 2014
S M T W T F S
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Số khách thăm: 1001059115
copyright